VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL VYSOCE PŘESNÝCH DÍLŮ

O nás

ŠKODA TVC s.r.o. je společností nabízející služby zejména v oblasti zakázkového strojního opracování, technologií třískového obráběn kovů. TVC (Technologicko-Výrobní-Centrum) má k dispozici vyváženou výrobní základnu a potřebné technické i lidské kapacity na vysoké úrovni.

ŠKODA TVC s.r.o. je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12724.

Oznámení o existenci Koncernu ŠKODA TRANSPORTATION

Historie

ŠKODA TVC s.r.o. navazuje na bohatou tradici Škodových závodů v Plzni. Jejich zakladatel Emil Škoda (*1839-†1900) z malé továrny vybudoval podnik, který na konci 19.století patřil mezi největší strojírny v Evropě a byl nejvýznamnější zbrojovkou Rakousko-Uherské monarchie.

Ve 20.století byly Škodovy závody největším strojírenským podnikem v Československu produkujícím zařízení pro energetiku, kolejovou techniku, zpracovatelský průmysl, obráběcí stroje a další strojírenské obory.

ŠKODA TVC s.r.o. vznikla v roce 2000.

Současnost

Společnost ŠKODA TVC s.r.o. je členem skupiny ŠKODA, úzce spolupracuje s partnerskými společnostmi v rámci skupiny i stávajícími externími zákazníky mimo skupinu ŠKODA. Nabízí know-how a volné výrobní kapacity i novým potenciálním zákazníkům.

V současnosti společnost zaměstnává 90 zaměstnanců a realizuje výkon ca 75 000 normohodin ročně. ŠKODA TVC s.r.o. se orientuje především na opakovanou kusovou nebo malo seriovou výrobu dílů a konstrukčních celků, včetně montáže, pro:

  • kolejovou techniku
  • obráběcí stroje
  • energetický průmysl

Certifikáty a reference

Společnost ŠKODA TVC s.r.o. disponuje následujícími certifikacemi:

  • TŰV SŰD Czech ČSN EN ISO 9001:2016
  • TŰV SŰD Czech ČSN EN 15085-2:2008 (CL1)
  • TŰV SŰD Czech ČSN EN ISO 3834-2:2006
  • TŰV SŰD Czech prohlášení o plnění požadavků ČD V95/5:2011
  • Prohlášení o shodě s ČSN EN ISO 14001
  • Osvědčení o způsobilosti dodavatele dle ČD V6/2 (České Dráhy a.s.)

Ochrana soukromí

Společnost ŠKODA TVC s.r.o. dodržuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU. Více informací naleznete zde.

Etický kodex

Skupina PPF je široce diverzifikovanou podnikatelskou skupinou, a to jak geograficky, tak oborově.

Přes tuto diverzifikaci Skupinu PPF spojuje respekt k dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. To platí i pro společnosti Skupiny Škoda Transportation (ŠT), které jsou rovněž členy Skupiny PPF.

Účelem tohoto etického kodexu (dále jen „Etický kodex“) je zachytit základní pravidla, kterými se Skupina PPF (včetně Skupiny ŠT) při výkonu své každodenní činnosti řídí, a stanovit jim odpovídající povinnosti Skupiny ŠT a jejích Pracovníků. Etický kodex zároveň nastavuje rámec, v jehož mezích je třeba vykládat všechny ostatní interní předpisy Skupiny ŠT.

Etický kodex je závazný jak pro Skupinu ŠT tak pro všechny její Pracovníky bez výjimky. Etický kodex obsahuje základní zásady a hodnoty, jimiž se celá Skupina PPF (včetně Skupiny ŠT) řídí a do budoucna má zájem řídit, a které představují i pro Skupinu ŠT a její Pracovníky závazné vodítko a rámec. Skupina PPF (včetně Skupiny ŠT) lpí na dodržování pravidel a zásad zakotvených v tomto Etickém kodexu a netoleruje jejich porušování.

Etický kodex je součástí programu Corporate Compliance, který Skupina PPF (včetně Skupiny ŠT) vzhledem ke svému zájmu na dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku přijala. Program Corporate Compliance Skupiny ŠT stanoví základní zásady a pravidla chování pro Skupinu ŠT a její Pracovníky a současně umožňuje kontrolu dodržování nastavených pravidel ze strany Skupiny ŠT/PPF a zjednání nápravy tam, kde se objeví nedostatky, závadné nebo deliktní jednání.

Výčet pravidel v Etickém kodexu není a nemůže být úplný. V otázkách, situacích a vztazích, které Etický kodex výslovně neupravuje, jsou Skupina ŠT a její Pracovníci povinni se chovat a jednat v souladu s principy a cíli Etického kodexu, právními předpisy, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy, pravidly etiky, morálky a poctivého obchodního styku, tak aby dostáli dobrého jména a pověsti Skupiny ŠT, resp. Skupiny PPF.

ETICKÝ KODEX SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION
ETICKÝ KODEX - ZÁZNAM O OZNÁMENÍ